fredag 19 september 2008

Politiska attityder och neurofysiologi

Aktuell forskning har visat på att politiska attityder är tämligen svårpåverkade. Det handlar om snabba, nästan automatiska bedömning av vad som är gott och ont. En del forskning tyder t o m på att det finns en genetisk komponent i politiska attityder. I dagens nummer av Science finns en intressant artikel (se referens nedan) som visar att vissa sorters politiska attityder samvarierar med autonom aktivering - enkla mått på hudkonduktans och ögonblinkning - inför hotfulla bilder (en spindel, bilder av blod och sår). De arbetade med personer som hade extrema politiska attityder för eller mot vad de tolkade som försvar av den egna gruppen: motstånd mot illegal invandring, rättighet att bära vapen etc. Det verkar alltså som om personer med starka fysiologiska försvarsreaktioner på primitiva hot har en tendens att utveckla sociala och politiska attityder som också de kan ses som försvarsreaktioner på upplevda hot, men naturligtvis av ett mera abstrakt slag än bilder av spindlar och blodiga sår. Det skulle vara intressant att pröva denna tes även i Sverige. Man kan undra om alla hot fungerar fysiologiskt på samma sätt, t ex hotet från klimatförändringar eller radioaktivt avfall. Det skulle också vara intressant att ta in data på vilka emotionella reaktioner som uppkommer till följd av sådana begrepp, liksom de fysiologiska reaktionerna.

Artikeln i Science är värdefull också genom sina referenser till intressant relaterad forskning inom politisk psykologi.

Referens

Oxley, D. R., Smith, K. B., Alford, J. R., Hibbing, M. V., Miller, J. L., Scalora, M., et al. (2008). Political attitudes vary with physiological traits. Science, 321(19 September), 1667-1670.

Inga kommentarer: