fredag 11 september 2009

Innovation - global konkurrens


IVA leder nu ett stort projekt, se denna länk, som syftar till att stödja utvecklingen och exploateringen av innovation inom svenskt företagande.I en värld som sjuder av initiativ och resurser är det lika modigt som svårt. Kina och Indien är långt komna och har personella och ekonomiska resurser långt utöver våra. USA har sedan länge utvecklat en kultur som är bra på att understödja elitforskning som sedan har kort väg till industriella tillämpningar. Vi släpar efter - akademierna har långt till det praktiska livet och forskarna lever i en meriteringskultur som inte premierar praktiskt arbete.

Vad som behövs är uppenbarligen att man satsar på kreativitet. Detta i sin tur förutsätter forskning om just sådana processer, och det närliggande fenomenet intresse. Både intresse och kreativitet är i viss mån försummade begrepp inom psykologin, det som kommit fram är dock viktigt och kan vidareutvecklas.

Jag har testat ca 1000 personer med testet Big Five Plus och delat in dem i 5 grupper utifrån kreativitet, en variabel som testet mäter. Relationen mellan kreativitet och förändringsvilja, liksom resultatorientering, framgår av bilden ovan (standardiserade värden). Det är starka samband det handlar om, i båda fallen, även om förändringsvilja har det starkaste sambandet med kreativitet. Utförlig information om testet finns här.

Jag menar att resultat av den här typen visar att de människor som ska åstadkomma de resultat och de förändringar som vårt samhälle så starkt behöver, ska vara kreativa. Det förvånade mig lite att den saken inte nämndes under det två timmar långa IVA-seminariet igår. Kanske beror det på att inga psykologer eller andra beteendevetare tycks ha engagerats i arbetet, och det är i så fall ett allvarligt misstag.

Hur ökar man intresset i arbetslivet, och hur tar man tillvara på och ökar ytterligare den kreativitet som finns hos människor överallt? Den finns ja, men för att den ska ha betydelse måste man vara villig att lyssna till självständiga och lite "fyrkantiga" människor. Fallstudier av stora framgångar som Losec tyder ju på det. Mina egna erfarenheter i yrkeslivet har visat att förslag, även bra sådana, tenderar att mottas med likgiltighet. Om inte ledningen brinner för att rycka upp verksamheten, och själv saknar kreativitet, är miljön ogästvänlig för nytänkande.

Forskningen om innovationer kan alltså sättas in på flera fronter. Det ska bli mycket spännande att se vilket resultatet kommer att bli av projektet.