söndag 1 mars 2009

Risk, risk, risk


Min forskning om risker och riskuppfattningar har pågått sedan 70-talet. Ska man dra fram några övergripande principer som fått stöd i denna forskning så är det:

1. Risk är ett centralt begrepp för att förstå hur människor tar ställning i policy - frågor. En stor undersökning av attityder inför medlemskapet i EU visade detta mycket tydligt men många andra exempel kunde ges.

2. Inte bara risk är viktig utan också nytta. Detta har tydligt kommit fram i aktuell forskning som jag genomfört om attityder till kärnavfallsförvaring. Nyttan syftar här på kommunens nytta av en sådan anläggning.

3. Risk är ungefär detsamma som den upplevda sannolikheten av en olycka eller annan typ av negativ händelse. Konsekvensernas allvarlighetsgrad är också betydelsefulla, i själva verket viktigare än risk/sannolikhet.

4. Det finns mycket stora skillnader mellan människor i hur de upplever risker och vilka attityder de har. En mindre grupp är starkt oroade. En större grupp förnekar alla eller nästan alla risker, s a s rutinmässigt. Oftast har man ansett att forskning bör handla om den förstnämnda gruppåen men man kan med viss rätt i stället prioritera den sistnämnda. Försummade risker är en samhällsfara.


Referensen nedan ger en översikt. På min personliga hemsida, här, finns fullständig information och möjlighet att ladda ner många artiklar och rapporter.

F n har jag just avslutat ett stort projekt om kärnavfallsförvaring och kommer i år att arbeta med ett stort EU-projekt som handlar om konsumentprodukter och kemiska risker.

Bilden för tanken till riskerna med solning, risker som kvinnor gärna tar trots att de annars är mycket obenägna att ta risker. Även på detta område har jag publicerat en del forskningsresultat.

Forskning

Forskning på området riskattityder och riskuppfattning tar aldrig slut, eftersom det ständigt kommer fram information om nya (och gamla) risker. Nano-teknologi är ett viktigt framtidsprojekt för riskforskning. Andra aktuella ämnen rör Internet och IT, och terrorism.


Referens

Sjöberg, L. Risk, politik och näringsliv. Här.