lördag 22 november 2008

Psykologisk distans

Liberman och Trope har en intressant, stort uppslagen, artikel i senaste numret av Science. De skriver om sin "Construal level theory" (CLT), se även referensen från 2003 nedan. Enligt denna teori finns en grundläggande likhet mellan olika sorters upplevd distans: geografisk, temporal, social och kognitiv. Det senare syftar på att distansen är större till osäkra händelser. I samtliga fall säger CLT att vi tänker på en högre asbtraktionsnivå om distansen ökar. Det klassiska exemplet är att andra människors beteende "förklaras" med deras personlighet, vårt eget med konkreta omständigheter. Liberman och Trope ger många empiriska exempel som stödjer deras teori.

De kunde också ha tagit upp annan forskning som passar in. I riskforskningen vet vi att risker bedöms som mindre för den egna personen än för andra (Sjöberg, 2003). Vi vet av annan forskning att engagemanget är mindre i avlägsna händelser (Ekman och Bratfisch, 1965). Det som är avlägset - i tid, rum, socialt och kognitivt - är mindre viktigt, mindre värt, mera farligt. Att resa i det egna landet är inte så farligt som att resa utomlands. Den grupp jag själv tillhör gillar jag bättre än andra grupper.

Är det bättre att tänka i termer av övergripande begrepp snarare än konkreta detaljer? Kanske. Antag att en företagare vill höja sin marknadsandel. Kanske ska han då fundera på vad en konkurrent bör göra för att höja sin marknadsandel. Då fastnar han inte i dagens triviala och konkreta detaljer utan kan börja ta ut svängarna i sitt tänkande. Men samtidigt tror jag att all framgång också kräver att man engagerar sig i detaljer. Man måste göra bådadera, kunna skifta perspektiv.


Referenser

Ekman, G., & Bratfisch, O. (1965). Subjective distance and emotional involvement: A psychological mechanism. Acta Psychologica, 24, 446-453.

Liberman, N., & Trope, Y. (2008). The psychology of transcending here and now. Science, 322(21 November), 1201-1205.

Sjöberg, L. (2003). The different dynamics of personal and general risk. Risk Management: An International Journal, 5(3), 19-34.


Trope, Y., & Liberman, N. (2003). Temporal construal. Psychological Review, 110(3), 403-421.